Regulamin

Regulamin sklepu internetowego „martombike.com”

Rozdział I

Postanowienia ogólne:

1. Oznaczenie Sprzedającego

Regulamin sklepu internetowego „martombike.pl/sklep” określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług i sprzedaży Towarów drogą elektroniczną za pośrednictwem sklepu internetowego prowadzonego pod domeną internetową www.martombike.com należącą do Marek Łagódka Martombike, Mścibora 33a, 61-062 Poznań, nip: 7821667329, Nr identyfikacyjny regon: 634572027. Kontakt ze Sprzedającym jest możliwy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00, za pośrednictwem: poczty elektronicznej pod adresem: sklep@martombike.com telefonu pod numerem: +48 61 653 7912.

2. Definicje

Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

Konsument – Kupujący będący osobą fizyczną dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Kupujący – Konsument lub Przedsiębiorca, który zakłada konto w Sklepie w celu zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedawcą. W przypadku osób fizycznych Klientem może być wyłącznie osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

Przedsiębiorca – Kupujący będący osobą prawną, fizyczną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową.

Regulamin – niniejszy Regulamin.

Sklep – prowadzony w domenie internetowej domenie www.martombike.com, za pośrednictwem których Sprzedający prowadzi sprzedaż Towarów.

Sprzedający – Martombike Marek Łagódka

Sprzedaż detaliczna – sprzedaż do 10 sztuk Towaru oraz sprzedaż realizowana na rzecz Konsumentów.

Sprzedaż hurtowa – sprzedaż Towaru realizowana na rzecz Kupujących zarejestrowanych, jako hurtownicy.

Towary – Towary oferowane przez Sprzedającego do sprzedaży za pośrednictwem Sklepu oraz Towary wytworzone na indywidualne zamówienie Kupującego.

Umowa – umowa sprzedaży Towarów zawierana przez Kupującego ze Sprzedającym za pośrednictwem Sklepu.

Usługa – usługi świadczone przez Sprzedającego drogą elektroniczną na podstawie Regulaminu.

3. Postanowienia wstępne

Sprzedający świadczy Usługi drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, ze. zm.). Dostęp do Sklepu odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie i jest wolny dla wszystkich Kupujących posiadających połączenie z siecią Internet. Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu Kupujący zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem. Sprzedający udostępnia Regulamin nieodpłatnie, w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. Kupujący rejestrując konto w Sklepie potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem a także, że akceptuje wszystkie jego postanowienia. Kupujący zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.

4. Warunki techniczne korzystania ze Sklepu

W celu prawidłowego korzystania ze Sklepu, konieczne jest:
 • dysponowanie urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet,
 • dysponowanie przeglądarką internetową oraz oprogramowaniem umożliwiającym korzystanie ze stron internetowych,
 • posiadanie czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.

Rozdział II

Zakres i warunki świadczenia usług:

5. Rodzaje usług świadczonych drogą elektroniczną

Sprzedający świadczy drogą elektroniczną usługi polegające na:
 • dostępie on-line do Sklepu, umożliwieniu Kupującym składania zamówień i zawierania umów sprzedaży ze Sprzedającym za pośrednictwem Sklepu,
 • wysyłaniu za pośrednictwem poczty elektronicznej zamówionych biuletynów oraz informacji o ofercie Sklepu,
 • umożliwieniu Kupującemu pobierania ze strony Sklepu karty Towarów, katalogów, kart technicznych i innych treści udostępnionych przez Sprzedającego.

6. Zawarcie umowy o świadczenie usług

Świadczenie Usług przez Sprzedającego odbywa się nieodpłatnie. Świadczenie Usług następuje po zarejestrowaniu przez Kupującego konta w Sklepie. Do rejestracji konta wymagane jest:
 • podanie przez Kupującego danych tj. nazwy użytkownika, adresu poczty elektronicznej, hasła,
 • zapoznanie się z Regulaminem i jego akceptacja,
 • Podanie danych jest dobrowolne i następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego.

7. Rozwiązanie umowy

Umowa o świadczenie Usług zawierana jest na czas nieoznaczony. Kupujący uprawniony jest do wypowiedzenia umowy w każdym terminie. Wypowiedzenie umowy oznacza likwidację konta w Sklepie. Sprzedający uprawniony jest do wypowiedzenie umowy o świadczenie Usług oraz do zablokowania dostępu do konta lub usunięcia konta Kupującego z zachowaniem dwu tygodniowego terminu wypowiedzenia, w przypadku gdy Kupujący korzysta z Usługw sposób sprzeczny z prawem lub postanowieniami Regulaminu. Wypowiedzenie dokonywane jest poprzez złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu przesłanego drogą elektroniczną lub pocztową na adres adresata. W przypadku wypowiedzenia umowy przez którąkolwiek ze stron, Sprzedający zobowiązany jest usunąć konto Kupującego niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu pięciu dni roboczych od dnia doręczenia wypowiedzenia.Sprzedający może odmówić zawarcia umowy o świadczenie usług i usunąć konto Kupującego, jeżeli zostało ono założone ponownie po wypowiedzeniu umowy przez Sprzedającego i usunięciu konta ze Sklepu wskutek naruszenia przez Kupującego przepisów prawa lub postanowień Regulaminu.

Rozdział III

Zasady i warunki zawierania umów sprzedaży:

8. Zawarcie umowy sprzedaży

Sprzedający oferuje do sprzedaży Towary aktualnie pozostające w jego ofercie handlowej oraz wytworzone na indywidualne zamówienie Kupującego za pośrednictwem Sklepu. Oferta handlowa Sprzedającego zawiera opis istotnych cech Towaru oraz ich cenę w kwocie netto i brutto. Dla konsumentów wiążąca jest cena brutto. Umieszczenie Towaru w Sklepie stanowi zaproszenie do złożenia przez Kupującego oferty (zamówienia) w rozumieniu kodeksu cywilnego. Zamówienia w Sklepie można składać przez całą dobę przez siedem dni w tygodniu, przez wszystkie dni w roku. Złożenie zamówienia wymaga od Kupującego w szczególności określenia Towaru, jego ilości, sposobu płatności i dostawy oraz danych niezbędnych do realizacji zamówienia tj. imienia i nazwiska Kupującego, adresu, numeru telefonu do kontaktu. W przypadku Kupujących będących przedsiębiorcami, również podania numeru NIP i nazwy firmy. Zawarcie umowy sprzedaży następuje w momencie przyjęcia przez Sprzedającego zamówienia złożonego przez Kupującego, bądź przystąpienia przez Sprzedającego do jego realizacji. Sprzedający niezwłocznie informuję Kupującego o przyjęcie zamówienia, przesyłając mu w tym celu wiadomość za pośrednictwem systemu sprzedaży B2B lub pocztą elektroniczną. W przypadku podania w zamówieniu, przez Kupującego, nieprawidłowych lub błędnych danych Sprzedający podejmuje próbę skontaktowania się z Kupującym w celu ich poprawienia. W razie niemożliwości skontaktowania się z Kupującym lub niemożności poprawienia błędów Sprzedający uprawniony jest do anulowania zamówienia. Sprzedający zobowiązany jest w miarę możliwości poinformować o tym Kupującego.

9. Sposób zapłaty

Cena Towarów ustalana jest w oparciu o ceny wskazane przy złożeniu zamówienia przez Kupującego. Cena sprzedaży zawiera podatek VAT. Cena końcowa wskazana przy zamówieniu zawiera cenę zamawianego Towaru oraz koszt jego dostawy. Koszt dostawy jest różny w zależności od sposobu dostawy wybranego przez kupującego. Kupujący może wybrać jeden z przewidzianych przez Sprzedającego sposobów płatności, W przypadku sprzedaży za „przedpłatą” Kupujący niezwłocznie po złożeniu zamówienia dokonuje płatności za zakupiony Towar przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Sprzedającego.W przypadku braku zapłaty ceny w terminie 5 dni od dnia złożenia zamówienia, Sprzedający anuluje złożone zamówienie i zawiadamia o tym Kupującego.Kupujący może skorzystać z płatności „za pobraniem”, w przypadku, gdy miejsce siedziby Kupującego i dostawy znajduje się na terytorium:

Polski i nie przekracza kwoty:
 • 1.000 zł dla sprzedaży detalicznej,
 • 2.500 zł dla sprzedaży hurtowej.
 • Niemiec i nie przekracza kwoty:
 • 200 EUR dla sprzedaży detalicznej,
 • 500 EUR dla sprzedaży hurtowej.

W przypadku wyboru płatności „za pobraniem” Kupujący zobowiązany jest dokonać zapłaty za zamówiony Towar, przy jego odbiorze. Zapłata następuje do rąk doręczyciela.

10. Dostawa

Kupujący składając zamówienie dokonuje wyboru sposobu dostawy Towaru spośród sposobów określonych przez Sprzedającego (przesyłka kurierska, przesyłka kurierska za pobraniem, odbiór osobisty). Koszt dostawy zależy od sposobu dostawy, wagi przesyłki i sposobu zapłaty ceny za Towar. Koszt ten podawany jest Kupującemu przy złożeniu zamówienia. Koszt dostawy Towaru ponosi Kupujący.

Termin realizacji zamówienia wynosi:
 • 14 dni dla Towarów produkowanych na indywidualne zamówienie Kupującego oraz dla Towarów sprzedawanych hurtowo,
 • 5 dni roboczych dla Towarów sprzedawanych detalicznie.
Termin realizacji zlecenia biegnie od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu złożenia zamówienia.

Kupujący zobowiązany jest sprawdzić zawartość przesyłki w obecności kuriera lub listonosza w celu potwierdzenia, czy zawartość odpowiada zamówieniu oraz czy nie nastąpiły uszkodzenia podczas transportu. W przypadku uszkodzenia przesyłki Kupujący zobowiązany jest zgłosić je podmiotowi dokonującemu doręczenia oraz skontaktować się niezwłocznie ze Sprzedającym. W przypadku sprzedaży międzynarodowej realizowanej na rzecz Przedsiębiorców, miejscem wykonania umowy jest miejsce dostawy zamówionych Towarów do siedziby pierwszego przewoźnika dokonującego dostawy, bądź też miejsce, w którym zamówione Towary zostały pozostawione do dyspozycji pierwszego przewoźnika celem dostawy.Sprzedający doręcza faktury VAT drogą elektroniczną Kupującym, którzy wyrazili zgodę na tego rodzaju doręczenie. W pozostałych przypadkach Sprzedający doręcza Kupującemu faktury VAT wraz z zamówionym Towarem.

Rozdział IV

Odpowiedzialność Sprzedającego względem Przedsiębiorców

11. Gwarancja jakości

Wszystkie Towary oferowane za pośrednictwem Sklepu są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych. Sprzedający na wszystkie oferowane Towary udziela 12 miesięcznej gwarancji jakości. Udzielenie gwarancji wyłącza stosowanie przepisów o rękojmi za wady sprzedawanych Towarów. Dla zachowania gwarancji wymagane jest zgłoszenie reklamacji na piśmie w terminie 14 dni od dnia wykrycia wady zakupionego Towaru oraz dostarczenie wadliwego Towaru wraz z dowodem jego zakupu do siedziby Sprzedawcy. Reklamacja powinna zawierać nazwę Przedsiębiorcy, dane kontaktowe oraz opis wykrytej wady. Przedsiębiorca traci uprawnienia z gwarancji w przypadku nie spełnienia tych warunków. Zgłoszenia reklamacyjne rozpatrywane są w terminie 14 dni od dnia ich zgłoszenia. W przypadku potwierdzenia wykrytych wad, Sprzedający w ramach udzielonej gwarancji zobowiązuje się wymienić Towar wadliwy na Towar wolny od wad. Wymiana Towaru następuje w terminie do rozpatrzenia reklamacji. Koszty pakowania i przesyłki Towarów podlegających reklamacji ponosi Przedsiębiorca.

12. Odpowiedzialność za Towary wytworzone na indywidualne zamówienie

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za:

 • wady Towarów niefabrykowanych, wytworzonych na indywidualne zamówienie Przedsiębiorcy, jeżeli wady te powstały na skutek wykonania Towarów na podstawie materiałów przekazanych przez Przedsiębiorcę, zgodnie z jego wskazówkami i wytycznymi,
 • naruszenie praw autorskich, bądź innych praw osób trzecich, jeżeli nastąpiło
 • w związku z wykorzystaniem znaków towarowych, logotypów i grafik przekazanych przez Przedsiębiorcę, w związku z realizacją na jego rzecz indywidualnego zamówienia.

Przedsiębiorca przekazując Sprzedawcy znaki towarowe, logotypy i grafiki w celu realizacji indywidualnego zamówienia oświadcza i gwarantuje, że jest właścicielem pełni majątkowych, zależnych i osobistych praw autorskich do przekazanych materiałów lub uzyskał pisemną zgodę właściciela na ich wykorzystanie przez Sprzedającego w ramach realizowanego zamówienia. Przedsiębiorca ponosi pełną odpowiedzialność i jest zobowiązany zwolnić Sprzedającego z odpowiedzialności, w przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z naruszenia jej praw autorskich do materiałów przekazanych przez Przedsiębiorcę. W przypadku, gdy zwolnienie Sprzedawcy z odpowiedzialności za dokonane naruszenie okaże się z jakichkolwiek względów niemożliwe lub nieskuteczne, Przedsiębiorca zobowiązany się pokryć wszelkie koszty i straty poniesione przez Sprzedającego w związku ze zgłoszonymi roszczeniami. W szczególności w przypadku zaniechania swoich obowiązków względem Sprzedającego, Przedsiębiorca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Sprzedającego odszkodowania z tytułu nienależytego wykonania umowy.

Rozdział V

Odpowiedzialność Sprzedającego względem Konsumentów:

13. Odstąpienie od umowy

Pobierz formularz odstąpienia od umowu i zwrotu towaru

Konsumentom przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem Sklepu na zasadach określonych w ustawie z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271 ze zm.). Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Przedsiębiorcą, w związku z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą i zawodową. Prawo odstąpienia przysługuje w terminie 10 dni od dnia wydania Towaru zgodnie z art. 7 ust. 1 powołanej Ustawy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem. Sprzedający udostępnia treść oświadczenia o odstąpieniu od umowy nieodpłatnie. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży powinno mieć formę pisemną i zostać wysłane na adres Sprzedającego. Towar, co do którego Kupujący odstępuje od umowy Kupujący zobowiązany jest wysłać na adres Sprzedającego, o którym mowa powyżej, nie później niż w terminie 14 dni od dnia wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Przesyłkę należy opatrzyć napisem „Zwrot”. Bezpośrednie koszty doręczenia Sprzedającemu oświadczenia o odstąpieniu od umowy i zwrotu Towaru ponosi Kupujący. Przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający niezwłocznie, nie później w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwraca mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty doręczenia rzeczy. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentom, w stosunku do Towarów niefabrykowanych, wyprodukowanych według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

14. Niezgodność towaru z umową

Sprzedający ponosi względem Konsumentów odpowiedzialność z tytułu niezgodności Towaru z umową na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002, nr 141, poz. 1176 ze. zm.). Sprzedawca nie odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową, gdy Konsument w chwili zawarcia umowy o tej niezgodności wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady Towarów niefabrykowanych, wytworzonych na indywidualne zamówienie Konsumenta, jeżeli wady te powstały na skutek wykonania Towarów na podstawie materiałów przekazanych przez Konsumenta, zgodnie z jego wskazówkami i wytycznymi. Konsument przekazując Sprzedawcy znaki towarowe, logotypy i grafiki w celu realizacji indywidualnego zamówienia oświadcza, że jest właścicielem pełni majątkowych, zależnych i osobistych praw autorskich do przekazanych materiałów lub uzyskał pisemną zgodę właściciela na ich wykorzystanie przez Sprzedającego w ramach realizowanego zamówienia. Sprzedający odpowiada za niezgodność towaru z umową w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego Towaru Konsumentowi. Termin ten biegnie na nowo w razie wymiany Towaru lub dokonania naprawy. W razie niezgodności Towaru z umową Konsument winien zawiadomić Sprzedającego o stwierdzonej niezgodności w terminie 2 miesięcy od dnia jej wykrycia. Dla zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem. Konsument zobowiązany jest sporządzić na piśmie opis stwierdzonej niezgodności Towaru z umową oraz wskazać czy żąda jego naprawy czy wymiany na nowy. Towar niezgodny z umową Konsument powinien wysłać na adres Sprzedającego. Towar powinien być zapakowany w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie, oraz powinny być do niego dołączone wszelkie dostarczone z Towarem elementy dodatkowe. O uwzględnieniu lub odmowie uwzględnieniu żądania Sprzedający informuje Konsumenta w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru. Jeżeli do Towaru dołączona jest gwarancja producenta, Konsument może kierować swoje roszczenia zgodnie z treścią udzielonej gwarancji.

Wymiana towaru

Pobierz formularz wymiany towaru

Wymianie towaru podlegają rzeczy niezgodnie wysłane z zamówieniem złożonym przez kupującego oraz uszkodzone, bądź nie kompletne w przypadku zakupu (nogawek, rękawków, skarpet). Wymianie podlega odzież o niewłaściwym rozmiarze wybranym przez kupującego. Konsument zobowiązany jest sporządzić na piśmie opis stwierdzonej niezgodności Towaru z umową podając numer zamówienia oraz wskazać czy żąda jego naprawy czy wymiany na nowy, na inny rozmiar. Towar niezgodny Konsument powinien wysłać na adres Sprzedającego. Towar powinien być zapakowany w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie, oraz powinny być do niego dołączone wszelkie dostarczone z Towarem elementy dodatkowe. Towar nie może nosić śladów użytkowania. O uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia żądania Sprzedający informuje Konsumenta w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru.

Rozdział VI

Polityka prywatności

Dziękujemy za Państwa zainteresowanie naszym sklepem internetowym. Ochrona Państwa prywatności jest dla nas bardzo ważna. W niniejszej polityce prywatności znajdą Państwo szczegółowe informacje dotyczące postępowania z Państwa danymi. Administratorem Państwa danych jest: Marek Łagódka, Mścibora 33a, 61-062 Poznań.

1. Dane dostępowe i hosting

Na nasze strony internetowe można wchodzić bez podawania swoich danych osobowych. W przypadku każdego wywołania strony internetowej serwer zapisuje automatycznie jedynie tzw. logi serwera, jak np. nazwę żądanego pliku, Państwa adres IP, datę i godzinę wywołania, ilość przesyłanych danych i składającego zapytanie dostawcę usług internetowych (dane dostępowe) oraz dokumentuje wywołanie strony.

Dane te są analizowane wyłącznie w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony i ulepszenia naszej oferty. Powyższe służy – w ramach oceny interesów – zabezpieczeniu naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na prawidłowym zaprezentowaniu naszej oferty. Wszystkie dane dostępowe są usuwane w terminie siedmiu dni od momentu zakończenia Państwa wizyty na stronie.

Usługi hostingowe dostarczane przez zewnętrznego usługodawcę

W ramach powierzenia przetwarzania danych – na nasze zlecenie zewnętrzny usługodawca wykonuje dla nas usługi w zakresie hostingu i prezentacji stron internetowych. Wszystkie dane, które – w sposób opisany w niniejszej polityce prywatności – zostały zgromadzone w ramach korzystania z naszej strony internetowej lub w przewidzianych do tego celu formularzach w sklepie internetowym, są przechowywane na serwerach tego usługodawcy. Przetwarzanie na innych serwerach odbywa się wyłącznie w zakresie określonym w niniejszej polityce prywatności. Ten usługodawca ma siedzibę na terenie kraju należącego do Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

2. Gromadzenie i przetwarzanie danych celem realizacji umowy i utworzenia konta klienta

Gromadzimy dane osobowe wyłącznie wtedy, kiedy nam je Państwo dobrowolnie przekazują składając swoje zamówienie, kontaktując się z nami (np. za pomocą formularza kontaktowego lub e-mailem) lub zakładając konto klienta. Pola obowiązkowe są oznaczone jako takie, ponieważ zawarte w nich dane są nam niezbędne do wykonania umowy lub rozpatrzenia sprawy, w której kontaktowali się Państwo z nami, lub założenia konta klienta. Bez ich podania nie można ukończyć zamówienia lub założyć konta klienta ani skontaktować się z nami. To, jakie dane są gromadzone, wynika z formularzy, do których wprowadzane są dane. Z przekazanych przez Państwa danych korzystamy w celu wykonania umowy i odpowiedzi na Państwa zapytania. Po wykonaniu umowy lub usunięciu Państwa konta klienta, przetwarzanie Państwa danych zostanie ograniczone, a po upływie okresów przechowywania określonych w przepisach podatkowych i ustawie o rachunkowości dane te zostaną usunięte, chyba że wyrażą Państwo jednoznaczną zgodę na dalsze korzystanie z tych danych lub zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zastrzeżemy sobie prawo do dalszego korzystania z danych, o czym – w takiej sytuacji informujemy Państwa w niniejszym oświadczeniu. Państwa konto klienta może zostać usunięte w każdej chwili. W tym celu należy wysłać wiadomość na nasz adres kontaktowy wskazany w punkcie „Nasze dane kontaktowe i Państwa prawa” lub skorzystać z odpowiedniej funkcji w Państwa koncie klienta.

3. Przekazywanie danych

W celu wykonania umowy przekazujemy Państwa dane firmie kurierskiej zajmującej się dostawą, o ile jest to niezbędne do doręczenia zamówionych towarów. Zależnie od tego, którego dostawcę usług płatniczych Państwo wybiorą w procesie zamówienia, celem realizacji płatności przekazujemy zgromadzone w tym celu dane płatnicze do instytucji kredytowej obsługującej płatność i ewentualnie do wybranego przez nas lub przez Państwa dostawcy usług płatniczych. Niektórzy dostawcy usług płatniczych gromadzą dane samodzielnie, jeżeli założą Państwo u nich konto. W takich przypadkach należy w ramach zamówienia zalogować się u dostawcy usług płatniczych podając swoje dane dostępowe. Obowiązuje wówczas również polityka prywatności danego dostawcy usług płatniczych.

Przekazywanie danych firmie kurierskiej.

Jeśli udzielą nam Państwo na to w trakcie lub po złożeniu zamówienia swojej wyraźnej zgody, przekażemy na tej podstawie Państwa numer telefonu wybranej firmie kurierskiej, aby mogła się ona skontaktować z Państwem przed dostarczeniem zamówienia celem awizowania lub uzgodnienia dostawy.

Powyższa zgoda może zostać w każdej chwili cofnięta poprzez wysłanie nam stosownej wiadomości na nasz adres kontaktowy wskazany w punkcie „Nasze dane kontaktowe i Państwa prawa” lub poprzez wysłanie wiadomości bezpośrednio do firmy kurierskiej na wskazany poniżej adres kontaktowy. Po wycofaniu zgody usuniemy Państwa podane w tym celu dane, o ile nie wyrażą Państwo wyraźnej zgody na dalsze korzystanie z Państwa danych w innych celach lub o ile nie zastrzeżemy sobie prawa dalszego korzystania z danych w ustawowo dozwolonych przypadkach, o czym – w takiej sytuacji informujemy Państwa w niniejszym oświadczeniu.

DPD Polska Sp. z o.o.
MINERALNA 15
02-274 WARSZAWA

General Logistics Systems
Poland Sp. z o.o.
ul. Tęczowa 10, Głuchowo
62-052 Komorniki

4. E-Mail-Newsletter

Reklama wysyłana e-mailem po zapisaniu się do newslettera.

Jeśli zapiszą się Państwo do naszego newslettera, wówczas będziemy korzystać z danych niezbędnych do tego celu lub przekazanych nam przez Państwa osobno w celu regularnego przesyłania Państwu naszego newslettera drogą elektroniczną na podstawie udzielonej przez Państwa zgody. Mogą Państwo w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, wysyłając nam wiadomość z stosowną informacją lub korzystając z odpowiedniego linka zamieszczonego w newsletterze. Po wyrejestrowaniu się usuniemy Państwa adres e-mail, o ile nie wyrażą Państwo w sposób wyraźny zgody na dalsze korzystanie z Państwa danych w innych celach lub nie zastrzeżemy sobie prawa dalszego korzystania z danych w ustawowo dozwolonych przypadkach, o czym – w takiej sytuacji informujemy Państwa w niniejszym oświadczeniu. Newsletter jest wysyłany w ramach powierzenia przetwarzania danych na nasze zlecenie przez usługodawcę, któremu przekazujemy w tym celu Państwa adres e-mail. Ten usługodawca ma siedzibę na terenie kraju należącego do Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

5. Cookies i analityka internetowa.

Aby uatrakcyjnić naszą stronę internetową oraz umożliwić korzystanie z określonych funkcji w celu wyświetlenia odpowiednich produktów lub do celów badań rynkowych, stosujemy na naszych stronach tzw. pliki cookies. Powyższe – w ramach analizy i oceny interesów – służy ochronie naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na optymalnej prezentacji naszej oferty. Cookies są małymi plikami tekstowymi, które są automatycznie zapisywane na Państwa urządzeniu końcowym. Niektóre używane przez nas cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na Państwa urządzeniu końcowym i umożliwiają nam rozpoznanie Państwa przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe cookies). Czas przechowywania podany jest w ustawieniach cookies Państwa przeglądarki internetowej. Przeglądarkę można skonfigurować w ten sposób, aby otrzymywać informację o stosowaniu cookies i mieć możliwość decydowania o ich akceptacji lub odrzuceniu w określonych przypadkach lub całkowicie. Przeglądarki zarządzają ustawieniami cookies na różne sposoby. W menu pomocniczym przeglądarki internetowej znajdą Państwo wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień cookies. Dostępne są one pod następującymi linkami:
 • Internet Explorer™: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
 • Safari™: http://safari.helpmax.net/pl/ochrona-i-prywatnosc/usuwanie-plikow-cookie/
 • Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl&hlrm=en
 • Firefox™: https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek
 • Opera™: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

W przypadku braku zgody na wykorzystywanie plików cookies funkcjonalność naszej strony internetowej może zostać ograniczona.

Postanowienia końcowe.

16. Prawa autorskie

Wszelkie treści udostępnianie na stronie Sklepu tj. zdjęcia, logotypy, opisy Towarów stanowią przedmiot prawa autorskiego przysługującego Sprzedającemu, bądź współpracujących z nim podmiotów i są chronione na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631).

Kopiowanie, powielanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie w całości lub w części powołanych powyżej treści bez pisemnej zgody Sprzedającego jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich.

17. Jurysdykcja krajowa i prawo właściwe

W stosunkach Sprzedającego z Przedsiębiorcami prawem właściwym dla wszelkich roszczeń i sporów związanych z działalnością Sklepu, umów sprzedaży zawartych przez Sprzedającego i realizacją zamówień jest prawo polskie. Wszelkie spory mogące powstać w związku z działalnością Sklepu, umowami sprzedaży zawartymi przez Sprzedającego i realizacją zamówień podlegają jurysdykcję krajowej sądów powszechnych w Polsce. Właściwym do rozpoznania sporów jest sąd powszechny, właściwy ze względu na siedzibę Sprzedającego.

W stosunkach Sprzedającego z Konsumentami właściwość sądu ustalana jest na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

18. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w regulaminie zastosowanie mają przepisy polskiego Kodeksu Cywilnego oraz innych obowiązujących przepisów. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Klienci zostaną poinformowani o zmianach w Regulaminie poprzez umieszczenie informacji o zmianach na stronie Sklepu. Wszelkie zmiany Regulaminu stają się skuteczne w terminie jednego tygodnia od ich opublikowania w sposób opisany w zdaniu poprzednim. Zamówienia złożone przez Kupującego przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu. Do umowy sprzedaży zawartej między Sprzedającym a Kupującym mają zastosowanie postanowienia Regulaminu w wersji obowiązującej w dniu zawarcia umowy. Regulamin wchodzi w życie dnia 25 maja 2018 r.

Prawo do wniesienia sprzeciwu

Jeżeli w sposób opisany w niniejszej polityce prywatności – w ramach analizy i oceny interesów – przetwarzamy dane osobowe w celu zabezpieczenia naszych prawnie uzasadnionych interesów, wówczas mogą Państwo wyrazić sprzeciw wobec takiego przetwarzania danych w tym celu – ze skutkiem na przyszłość. Jeżeli przetwarzanie ma miejsce do celów marketingu bezpośredniego, mogą Państwo zrealizować prawo do sprzeciwu w każdym czasie. Jeżeli przetwarzanie ma miejsce w innych celach, przysługuje Państwu prawo do złożenia sprzeciwu jedynie z przyczyn wynikających z Państwa szczególnej sytuacji. Po skorzystaniu przez Państwa z prawa do sprzeciwu nie będziemy kontynuować przetwarzania Państwa danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania i będą one nadrzędne wobec Państwa interesów i praw, lub gdy przetwarzanie danych ma służyć dochodzeniu, wykonaniu lub obronie roszczeń. Powyższe nie obowiązuje, gdy przetwarzanie danych ma miejsce do celów marketingu bezpośredniego. W takim przypadku nie będziemy kontynuować przetwarzania Państwa danych osobowych do powyższego celu.

Dostawa i płatność